1.a. Organizatorul loteriei este SC ZEPTER INTERNAŢIONAL ROMÂNIA IMPORT EXPORT SRL (“Zepter”), persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, B-dul Unirii nr.70, Bl. J4-J5, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13613/93, Cod Unic de Înregistrare RO-4057107, reprezentată prin Director General Katarina Arsić

1.b. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a respectivelor modificări pe site-ul www.zepter.ro

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României. La această loterie pot participa persoane fizice având domiciliul / reşedinţa în România şi vârsta de minim 18 ani, la data participării la Campanie, cu excepţia angajaţilor şi consultanţilor de vânzări ai Organizatorului loteriei şi a membrilor de familie (copii, părinţi, fraţi, soţ/soţie)

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Perioada de desfăşurare a loteriei va fi începând cu data de 18 ianuarie 2010 şi se va încheia la data de 31 decembrie 2010.

4. SCOPUL LOTERIEI
Scopul acestei loterii este acela de a colecta date de contact ale cât mai multor persoane în vederea promovării produselor şi a misiunii Zepter pentru o viaţă îndelungată şi fericită.

5. MECANISMUL LOTERIEI
Persoanele interesate să participe la loteria Zepter vor completa integral cupoanele de loterie cu datele personale, respectiv nume/prenume, data naşterii, adresa şi numărul de telefon al participantului, care îşi dă astfel acordul de a fi contactat. Datele personale completate din cupoanele de loterie trebuie să coincidă cu cele din actul de identitate, în caz contrar, câştigătorii nu vor putea fi validaţi. Cupoanele incomplete nu vor participa la tragerea la sorţi.
Cuponul completat integral, conţinând 3 file autocopiative, se depune în urnă - primele 2 file -, ultimul exemplar rămânând la cel care a completat cuponul.
Tragerea la sorţi se va face de 4 ori pe an, extrăgându-se câte 250 de premii Zepter.
La fiecare extragere participă cupoanele colectate între două extrageri.
Cele 4 trageri la sorţi vor avea loc astfel:

  • Prima extragere – 15 aprilie 2010
  • A doua extragere – 15 iulie 2010
  • A treia extragere – 14 octombrie 2010
  • A patra extragere – 14 ianuarie 2011

La fiecare extragere, se vor oferi câte 250 de premii Zepter:
1. TuttoLuxo 6S (PWC-700) - sistem complet de curăţare
2. Bioptron PRO 1 (PAG-990), sistem de terapie cu lumină (suport de masă inclus)
3. Set Standard TF-510, set de vase Masterpiece Cookware (7 piese + carte de bucate)
4-5. Therapy Air Ion (PWC-570) - Sistem de purificare şi ionizare a aerului de interior
6-7. Set Mini Pro vacSy (VGM-150), sistem de vidare a alimentelor (5 piese).
8-10. MixSy, VG-022-K robot multifuncţional de bucătărie
11-50. Ser HydroLifting Swissological PNK-425
51-100. Mască cu argilă Swissological PNK-404
101-250. Cremă de mâini Swissological PNK-414

Pentru ca cele 4 trageri la sorţi trimestriale să aibă loc, este necesară colectarea unui număr minim de 10.000 cupoane pentru fiecare extragere în parte.
La a IV-a extragere, în data de 14 ianuarie 2011, se va extrage şi Marele Premiu, un autoturism OPEL CORSA. La această extragere vor participa doar cupoanele (colectate în perioada 18.01 -31.12.2010) care certifică prin semnătura consultantului de vânzări Zepter participarea la o prezentare de produse Zepter în cel mult o lună de la data completării cuponului.

6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
a. Se consideră Câştigători, participanţii ale căror cupoane vor fi extrase la sorţi şi validate conform regulamentului.
b. Numele câştigătorilor, conform Regulamentului, vor fi afişate trimestrial pe site-ul www.zepter.ro. Câştigătorii vor fi contactaţi în termen de 15 zile calendaristice de la data extragerii (telefonic sau prin email), conform informaţiilor furnizate de aceştia în cuponul de loterie. În cazul în care un participant a furnizat date eronate din cauza cărora nu va putea fi contactat, premiul nu i se mai acordă, cuponul devenind astfel invalid.
Odată contactat de către Organizator, câştigătorul trebuie să se prezinte la sediul/sediile Organizatorului, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data contactării sale, pentru a-şi ridica premiul. Câştigătorul va avea asupra sa un act de identitate şi exemplarul nr. 3 al cuponului completat. În cazul în care datele de pe cuponul completat nu coincid cu cele din BI/CI, cuponul nu se validează, iar premiul nu se va acorda.

Fiecare participant la loteria Zepter are dreptul la un singur premiu în cadrul extragerilor trimestriale. În cazul în care la tragerea la sorţi se extrag mai multe cupoane ale aceluiaşi participant, va fi validat primul cupon extras aferent categoriei respective de premiu.
În situaţia în care vor exista câştigători ce nu pot fi validaţi, premiile neacordate la oricare din primele 3 extrageri la sorţi se vor reporta pentru următoarea tragere la sorţi. În cazul în care în urma celei de-a IV-a trageri la sorţi există câştigători care nu pot fi validaţi conform regulamentului, în mod excepţional se va organiza o nouă tragere la sorţi doar pentru premiile reportate la ultima tragere la sorţi. Data acestei extrageri excepţionale va fi anunţată ulterior.

7. PREMII
a. Valoarea tuturor premiilor la data lansării loteriei este de 25.000 Euro
b. Premiile se acordă personal câştigătorilor, nu se pot înlocui cu alte produse si nu se poate solicita contravaloarea lor în bani.

8. TAXE ŞI IMPOZITE
Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modificările si completările ulterioare, conform Titlului III, cap. 8.
Nu se acordă contravaloarea în bani a premiilor, iar impozitul pe venitul din premiu va fi reţinut de ORGANIZATOR din premiul CÂŞTIGĂTORULUI, conform Codului Fiscal.
Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, cu excepţia impozitului pe venitul din premiu de la alineatul precedent în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

9. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR
Prezentul Regulament este pus la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe adresa web www.zepter.ro. Participarea la loterie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial de Concurs.

10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Zepter este înregistrată sub nr. 3236 ca operator de date cu caracter personal. Zepter va păstra şi va prelucra datele personale furnizate de participanţi, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Oferind datele personale, Participanţii sunt de acord ca Organizatorul să utilizeze şi să păstreze aceste date, pentru a trimite ulterior Participanţilor oferte (cataloage, oferte promoţionale, invitaţii la prezentări de produse prin poştă, e-mail sau telefonic) precum şi cu păstrarea datelor Participanţilor de către Organizator. Oferirea acestor date este voluntară. Câştigătorii sunt de acord ca Organizatorul să le publice numele şi adresele (doar oraşul) în comunicările legate de competiţie şi să folosească aceste date în scopuri de marketing, inclusiv la producerea unor înregistrări audio-vizuale ale înmânării premiilor, fără limitări, pe care Organizatorul să le poată folosi în întregime sau pe anumite părţi, în scopuri publicitare. Posesorul datelor poate cere ştergerea acestora din baza de date a Organizatorului printr-o cerere semnată şi adresată biroului de Relaţii cu Clienţii – Zepter Internaţional România, Bd. Unirii nr. 70, Bl. J4-J5, Bucureşti, sector 3, România, tel.: 021.30.20.407, 021.30.20.410, 021.30.20.411, 021.30.20.536.

11. DISPOZIŢII FINALE
Participanţii la această loterie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului duce la anularea automată a câştigurilor. Prin acceptarea premiului câştigat, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio sau video.
Imaginile premiilor din materialele concepute special pentru această loterie sunt cu titlu de prezentare.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a publica respectivele modificări pe site-ul www.zepter.ro .
Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior.
Eventualele reclamaţii legate de derularea acestei loterii se vor putea trimite pe următoarea adresă: Zepter Internaţional România Import Export SRL, Bdul Unirii, nr 70, bl J4-J5, sect 3, Bucureşti, Departament Juridic, până la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.

12. ÎNCETAREA LOTERIEI ŞI FORŢA MAJORĂ
Prezenta Loterie încetează conform prezentului regulament la data efectuării ultimei extrageri anuale. Prezenta loterie poate înceta înainte de data menţionată la punctul 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta loterie.

13. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la această loterie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente în raza cărora se află sediul Zepter.